AVR

ATMEGA328P-AU QFP32
Xem nhanh

ATMEGA328P-AU QFP32

40.000₫

USB ISP AVR và 8051
Xem nhanh

USB ISP AVR và 8051

65.000₫

ATMEGA16-16AU
Xem nhanh

ATMEGA16-16AU

55.000₫

ATMEGA32-16AU
Xem nhanh

ATMEGA32-16AU

40.000₫

ATMEGA128A-AU QFP
Xem nhanh

ATMEGA128A-AU QFP

80.000₫

ATMEGA16A-PU
Xem nhanh

ATMEGA16A-PU

60.000₫

AT89S52-24AU QFP44
Xem nhanh

AT89S52-24AU QFP44

15.000₫

ATMEGA8A-PU
Xem nhanh

ATMEGA8A-PU

40.000₫

ATMEGA64A-AU
Xem nhanh

ATMEGA64A-AU

80.000₫