AVR

USB ISP AVR và 8051
Xem nhanh

USB ISP AVR và 8051

68.000₫

ATMEGA16-16AU
Xem nhanh

ATMEGA16-16AU

58.000₫

ATMEGA32-16AU
Xem nhanh

ATMEGA32-16AU

52.500₫

ATMEGA128A-AU QFP
Xem nhanh

ATMEGA128A-AU QFP

84.000₫

ATMEGA328P-PU DIP28
Xem nhanh

ATMEGA328P-PU DIP28

47.000₫

ATTINY13A-SSU SOP8
Xem nhanh

ATTINY13A-SSU SOP8

31.500₫

AT89S52-24AU QFP44
Xem nhanh

AT89S52-24AU QFP44

16.000₫

ATMEGA8A-PU
Xem nhanh

ATMEGA8A-PU

42.000₫

ATMEGA64A-AU
Xem nhanh

ATMEGA64A-AU

84.000₫