Vi điều khiển

STM32F103VCT6 LQFP100
Xem nhanh

STM32F103VCT6 LQFP100

35.000₫

STM8S105C6T6 QFP48
Xem nhanh

STM8S105C6T6 QFP48

25.000₫

STM8S103K3T6C LQFP-32
Xem nhanh

STM8S103K3T6C LQFP-32

15.000₫

STM32F103C6T6A LQFP48
Xem nhanh

STM32F103C6T6A LQFP48

35.000₫

STM8S105K6T6C LQFP-32
Xem nhanh

STM8S105K6T6C LQFP-32

20.000₫

ATTINY13A-PU
Xem nhanh

ATTINY13A-PU

15.000₫

STM8S105K4T6C QFP32
Xem nhanh

STM8S105K4T6C QFP32

20.000₫

N76E003AT20 TSSOP20
Xem nhanh

N76E003AT20 TSSOP20

5.000₫

ATMEGA328P-AU QFP32
Xem nhanh

ATMEGA328P-AU QFP32

40.000₫

PIC16F886-I/SS SSOP28
Xem nhanh

PIC16F886-I/SS SSOP28

30.000₫

PIC16F716-I/P DIP18
Xem nhanh

PIC16F716-I/P DIP18

22.000₫

ATMEGA8-AU
Xem nhanh

ATMEGA8-AU

15.000₫

ATMEGA16-16AU
Xem nhanh

ATMEGA16-16AU

35.000₫

ATMEGA32-16AU
Xem nhanh

ATMEGA32-16AU

40.000₫

PIC16F887-I/P DIP40
Xem nhanh

PIC16F887-I/P DIP40

40.000₫

PIC18F2550-I/SO SOP28
Xem nhanh

PIC18F2550-I/SO SOP28

90.000₫

PIC18F2550-I/SP DIP28
Xem nhanh

PIC18F2550-I/SP DIP28

100.000₫

PIC18F4520-I/P DIP40
Xem nhanh

PIC18F4520-I/P DIP40

80.000₫

PIC18F4520-I/PT QFP44
Xem nhanh

PIC18F4520-I/PT QFP44

60.000₫

PIC18F4550-I/P DIP40
Xem nhanh

PIC18F4550-I/P DIP40

110.000₫

PIC18F4550-I/PT QFP44
Xem nhanh

PIC18F4550-I/PT QFP44

95.000₫